1 Prihláška za dobrovoľníka -

Prihláška za dobrovoľníka

Pomôžte nám pri organizácii festivalu…

Každá ochotná ruka sa zíde. Vyplňte prosím formulár nižšie.


Každý, kto by chcel akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri organizovaní festivalu Za jazerom nás môže kontaktovať cez tento formulár, alebo sa zúčastniť na stretnutí vo farskej klubovni každú druhú stredu (nepárny týždeň) o 17:00 hod.

Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas s ich spracovaním

Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi dáva vyplnením formulára súhlas OZ PRE ŠUŇAVU na spracovanie uvedených osobných údajov na účel telefonického kontaktovania s cieľom pomoci na festivale Za jazerom 2019 na dobu 7 dní.  Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže daná osoba  kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované.
Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Berie na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Berie na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez jej súhlasu.

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Lukáš Béreš, člen OZ PRE ŠUŇAVU, Hŕbky 631/35, 059 39 Šuňava, www.zajazerom.sk, info@zajazerom.sk